Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GSK 4460/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 5211/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

II GZ 46/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2102/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-28

Sprawa ze skargi A. W. i W. W. na niewykonanie wyroku NSA w Warszawie , sygn. akt II GSK 4596/16

II GSK 126/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy uwzględnienia protestu w sprawie niezakwalifikowania do systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1926/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1611/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu kosztów leczenia za granicą

VI SA/Wa 1759/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu umarza postępowanie sądowoadministracyjne

VI SA/Wa 1866/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu umarza postępowanie sądowoadministracyjne
1   Następne >   +2   +5   9