Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SO/Op 7/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata,

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

I SA/Op 360/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 42/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-10

Skarga Fundacji A na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanych w 2011 r. oraz orzeczenie o ich zwrocie

I SA/Op 211/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Op 342/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,