Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Łd 673/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie: ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok

I SA/Łd 146/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji organu podatkowego pierwszej instancji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014 rok i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania

II SA/Łd 884/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Łd 579/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-21

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie bezpłatnych usług opiekuńczych

II SA/Łd 331/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Łd 1132/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata po sprzeciwie od postanowienia referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Łd 297/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. ok

I SA/Łd 519/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym na 2014 rok

II SA/Łd 934/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Łd 1155/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-06

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   +10   82