Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Go 498/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas nieoznaczony, a także na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w tym na kolejne okresy następujące po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, jeżeli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość, a także zakres upoważnień dla Bur...

II SA/Sz 158/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świnoujścia w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Świnoujścia

II SA/Gd 565/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności

II SA/Go 974/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zieleni miejskiej I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 6, II orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w pkt

II SA/Gl 776/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 1 zdanie 2, § 4 pkt 2, 3 i 4, § 5 ust. 2, 3, 4 i 5, § 6 ust. 2 i

I OSK 1170/09 - Wyrok NSA z 2010-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie zmiany uchwały nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłaty z...

II SA/Łd 800/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy P., bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SA/Gl 915/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały oraz orzeka, iż nie podlega ona wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Sz 1362/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

I SA/Wa 2148/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-23

skarg M. M. i T. S. na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   6