Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 858/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 738/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 78 obręb wsi Marcinowo

II OSK 1425/14 - Wyrok NSA z 2016-02-05

Skargi kasacyjne J. D. i W. M. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skarg J. D. i W. M. na uchwałę Rady Miejskiej w Czaplinku nr XLV/381/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębów: Broczyno, Machliny, Łazice, Pławno, Psie Głowy i Trzciniec

II SA/Po 810/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 1351/14 - Wyrok NSA z 2016-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi D., położonego w obrębach: D. i K.

II OSK 1280/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1414/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OSK 1416/14 - Wyrok NSA z 2016-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Ol 1063/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Iława w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 1099/14 - Wyrok NSA z 2016-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   49