Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2729/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi A. G. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

I OSK 3346/15 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi U. K. na zarządzenie Burmistrza D. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w D.

II FSK 394/16 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie sposobu poboru opłaty targowej

I OSK 3038/15 - Wyrok NSA z 2016-02-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr [...] w przedmiocie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce

I OSK 74/16 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.A. na Uchwałę Nr [...] Zarządu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego

II OSK 1370/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 542/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi J. G. na zarządzenie Burmistrza Nysy w przedmiocie uchylenia zarządzenia w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

II OSK 3069/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 379/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Samborzec w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, określone w załączniku do uchwały.

II SA/Ke 1138/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
1   Następne >   3