Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 4460/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 1108/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GZ 475/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GSK 5211/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

II GW 37/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek Prezydenta Miasta A o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta A a Prezydentem Miasta B w zakresie potwierdzenia prawa M. G. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GSK 1839/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie procesu legislacyjnego ustawy

II GW 40/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Wniosek Wójta Gminy S. w sprawie o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GW 36/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek Prezydenta Miasta K. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Burmistrzem Miasta i Gminy B.-Zd. w zakresie potwierdzenia prawa Wi. O. do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II GZ 466/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T.G. na pismo Dyrektora A. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. bez numeru w przedmiocie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe