Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Op 342/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

I SA/Op 179/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu środków wypłaconych na realizację zadania publicznego

I SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2015 r.

I SA/Op 5/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2014 r.

I SA/Op 336/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia obowiązku zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i określenie terminu, od którego nalicza się odsetki

I SA/Op 42/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie określenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanych w 2011 r. i orzeczenia o ich zwrocie

I SA/Op 158/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

I SA/Op 208/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy

I SA/Op 361/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji określającej kwotę dotacji do zwrotu i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   2