Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 2623/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w O. w sprawie ze skargi T. E. Spółki z o.o. w P. na czynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie rozliczenia dotacji

II GSK 304/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Stowarzyszenia 'P.' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozliczenia w terminie dotacji

I SA/Sz 21/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi M. O. organ prowadzący S. i E. M. organ prowadzący S. w S. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia stawki dotacji dla szkół niepublicznych i jej wypłaty

I SAB/Sz 11/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Op 3/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Opola w sprawie przekazania zażalenia organowi odwoławczemu I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezydenta Miasta Opola do przekazania zażalenia organowi odwoławczemu; II. stwierdza, że Prezydent Miasta Opola dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; IV. wymierza Prezydentowi Miasta Opola grzywnę w wysokości 150 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100); V. zasąd...

III SA/Wr 388/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-01

Sprawa ze skargi K. T. na § [...] ust [...] zarządzenia Prezydenta Miasta W. w przedmiocie ustalenia wysokości dotacji udzielanych niepublicznym punktom przedszkolnym, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym placówkom oświatowym z budżetu Miasta W. r.

I SA/Kr 787/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi M. G. na czynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odmowy przyznania dotacji

I SA/Bd 692/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-10

Sprawa ze skargi C. na zarządzenie nr [...] Prezydenta Miasta Torunia w przedmiocie kwoty dotacji na 2017r.

I SA/Gl 1061/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-02

Sprawa ze skargi A. C.K. na czynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wstrzymania przekazywania dotacji

I SA/Gl 511/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-19

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta M. w przedmiocie udzielenia dotacji z budżetu miasta w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych