Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1185/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3069/15 - Wyrok NSA z 2016-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 1138/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Opatowie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

II SA/Ol 916/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kisielicach w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 5 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 6 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 7 ust. 9 pkt 1 lit. b, § 7 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 8 ust. 9 pkt 2, § 9 ust. 9 pkt 2 lit. h i b tiret drugi, § 12 ust. 1

II SA/Po 249/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy w M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

II SA/Po 160/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1629/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar 'D' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały: 1) w części tekstowej obejmującej: a) § 9 pkt 1 lit. c - w całości; b) § 10 ust. 1 pkt 1 lit. r - w zakresie słów: 'odpowiednio uwzględnione poprzez ustalenia planu o przeznaczeniu tego terenu'; c) § 11 ust. 2 pkt 1 - w zakresie...