Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II OSK 516/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OZ 1310/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

II OZ 1308/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

II OSK 1173/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi S. W. na uchwałę Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta [...]

OSK 1760/04 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w przedmiocie egzaminu na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego

I OSK 1066/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Krzysztofa D. na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie najmu lokalu

II OSK 204/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 318/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Lubartów w przedmiocie zarzutów do projektu planu miejscowego

OSK 1886/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie braku zdolności fizycznej i psychicznej do dysponowania bronią

I OSK 319/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   6