Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...

II OSK 1608/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w O. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 435/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku J. P. w przedmiocie wymierzenia grzywny

I OSK 511/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi Z. U. na pismo Szefa Centralnego Biura Ant...

II OSK 658/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy W.

I OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I OZ 406/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w T., Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we W. oraz Urzędu Miasta i Gminy T. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o rozgraniczenie nieruchomości, sygn. akt 3 II SAB/Wr 96/03

I OSK 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim postanowił: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
1   Następne >   +2   +5   +10   28