Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II OSK 1710/10 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II OSK 1802/11 - Wyrok NSA z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OW 148/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zagospodarowania działki oraz nakazania przywrócenia poprzedniego stanu zagospodarowania

II OSK 2366/19 - Wyrok NSA z 2022-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji