Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Starosta X

II OZ 1089/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Hajnowskiego w przedmiocie udostępnienia listy uczestników scalenia, przesłania kserokopii map działek wydzielonych podczas scalenia oraz ich wypisów

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

I OW 217/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-28

Wniosek Starosty Powiatu A o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Powiatu A a Starostą Powiatu B w sprawie ustalenia powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki opiekuńczo - wychowawczej

II OW 37/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na budowie i eksploatacji małej elektrowni wodnej na rzece Jeziorce w km 5 + 870 w miejscowości K.

II OW 25/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek Wojewody O. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą O. a Wojewodą O. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz decyzji o warunkach zabudowy

II OW 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek w przedmiocie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy

II OZ 683/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Polickiego w przedmiocie nierozpoznania protestu dotyczącego decyzji o pozwoleniu na budowę