Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 170/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie z 26 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1649/14 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji SKO w Krośnie z [...] października 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Lu 661/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w zakresie zaniechania wykonania wniosku oraz niedokonania zwrotu opłaty od decyzji

II SA/Lu 867/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wybudowanego ogrodzenia

II SA/Lu 350/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OZ 64/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 16 października 2014 r., sygn. akt II SO/Bk 35/14 o oddaleniu wniosku R.K. i Z.K. o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie Janiny Kosowskiej, Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak-Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Ewy Osipuk, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod, Tade...

II SA/Lu 867/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie wybudowanego ogrodzenia

II SA/Kr 307/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Gl 169/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-02

Sprawa ze skargi W. P., H. P., Ł. P. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. w przedmiocie odprowadzania wód opadowych oraz zmiany ukształtowania terenu

II SA/Op 188/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Wr 486/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności podziemnego garażu
1   Następne >   +2   4