Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 14 czerwca 2013 r. sygn., akt I SAB/Wa 11/13 w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

I OZ 1003/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości warszawskiej postana...

I OZ 1201/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1085/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Słupsku nr [...] w prze...

I OSK 1255/12 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa

I OZ 1147/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku M. Z., J. R., L. M., M. K., S. S., M.S., R. J., M. S., L. P., F. K., E. C. i P. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta K. Nr [...] w przedmiocie zbycia...

I OZ 847/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1044/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B. , nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę
1   Następne >   +2   +5   +10   48