Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2211/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z 14 czerwca 2013 r. sygn., akt I SAB/Wa 11/13 w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2640/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. G. na pismo Burmistrza Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy wykupu lokalu komunalnego

I OZ 1026/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. K. na działanie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy realizacji prawa wykupu lokalu

I OSK 144/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Gminy Miejskiej Kraków

I OSK 137/13 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Sopotu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożon...

I OSK 1150/12 - Wyrok NSA z 2013-01-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. nr [...] w przedmiocie wyodrębnienia docelowo

I OW 15/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie odtworzenia akt własnościowych nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. E. [...]

I OSK 954/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. G.-S., Ł. W., S. J. i E. K. na pismo Naczelnika Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy , nr [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

I OSK 1533/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.T. na pismo Prezydenta W. , nr [...] w przedmiocie sprzedaży lokalu komunalnego

I OSK 1879/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2