Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1960/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Joanny Kohler-Larsen w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta m.st. Warszawy wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 wrze...

II SA/Gd 668/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-31

Sprawa ze skargi A.D. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości stanowiących własność gminy przez osoby organizujące stanowiska handlowe w miejscach do tego niewyznaczonych oraz ustalenia wysokości opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez gminę w związku z działaniami zmierzającymi do przywrócenia stanu posiadania

I SA/Wa 1632/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-16

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 152/15

II SAB/Kr 220/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zwrotu bonifikaty

I OSK 3018/14 - Postanowienie NSA z 2017-12-07

Skargi kasacyjne Miasta [...], Prezydenta Miasta [...] K.L. oraz M. S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SAB/Wa 1690/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1163/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 170/15

I SA/Wa 1019/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi J. J., M. J., A. J. i S. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 199/14

I SA/Wa 1300/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-10

Sprawa ze skargi A. B., H.K., E. G., B. K., M. K., W. Z., E.C., B. W., G. K., M. K.i J. J. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 673/14
1   Następne >   +2   +5   +10   98