Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2024/16 - Wyrok NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu P. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II SA/Łd 845/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 16 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Rady Powiatu Zgierskiego oku nr XXVIII/325/17 w sprawie zmian...