Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Bd 94/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Nieruchomości [...] Oddział Terenowy w G. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Ol 1364/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' r. w sprawie zmiany uchwały NR '[...]' Rady Miejskiej z dnia '[...]' w sprawie określenia zasad dzierżawy lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ponownego zawarcia umowy dzierżawy po wygaśnięciu umowy zawartej na czas do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz obciążan...

II SA/Wr 750/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 802/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Wr 829/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SAB/Wr 54/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji orzekającej o zwrocie nieruchomości oraz o zwrocie odszkodowania pieniężnego

I OSK 7/16 - Wyrok NSA z 2017-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu

II SAB/Wr 32/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 628/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 627/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   23