Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

III SA/Po 357/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie uznania skargi dotyczącej kanalizacji deszczowej za nieuzasadnioną;

II SA/Wr 501/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską D. oraz Gminę B. od Gminy P., Gminy P., Gminy D., Gminy N. zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II OSK 1523/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta I. w przedmiocie dopłaty do wszystkich taryfowych grup za odprowadzanie ścieków

IV SO/Wa 38/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Skarga P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta S.

II SO/Kr 11/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek K. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta za nie przekazanie skargi w terminie

IV SAB/Wa 151/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady W. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta W.

II SA/Wr 467/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie zawarcia porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską D. oraz Gminę B. od Gminy P., Gminy P., Gminy D., Gminy N. zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Wr 128/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 303/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2