Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 797/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 1161/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w War...

I SA/Wa 639/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 559/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 534/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez gminę własności nieruchomości

I OSK 200/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 208/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat nieruchomości z mocy prawa

I OZ 1170/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , nr [...] w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I OZ 515/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończo...

I OSK 1374/09 - Wyrok NSA z 2010-08-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Wojewody [...] nieruchomości
1   Następne >   +2   4