Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 1106/12 - Wyrok NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 819/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 1698/06 - Wyrok NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności nieruchomości

I OSK 904/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OSK 1013/05 - Wyrok NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 213/06 - Wyrok NSA z 2006-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 666/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OSK 322/13 - Wyrok NSA z 2014-09-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1571/13 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 1428/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną