Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1719/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z/s w W. na uchwałę Rady Gminy [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...] północnej części wsi [...]

II OSK 1705/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2860/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2909/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2882/14 - Wyrok NSA z 2016-08-18

Skargi kasacyjne M. C. oraz SKO w R. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R. nr ... w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2876/14 - Wyrok NSA z 2016-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy terenu

II OZ 799/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. , nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym C. w gminie T.

II OSK 2023/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. z [...] lutego 2016 r. znak: SKO [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2000/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OW 50/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga J. G., sygn. akt II SA/Gd 284/16 na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   6