Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 918/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-06-29

skarg Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

II OSK 1961/14 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zagórzu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 992/15 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

II SA/Lu 918/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy w zakresie wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SAB/Po 55/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie oceny zgodności sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Lu 687/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rachanie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Wa 2499/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2498/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2497/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 2335/14 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K. w Gminie M.
1   Następne >   2