Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 256/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolna w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna 1. stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy Nowosolna nr XXXVII/224/13 oku w części dotyczącej pkt 1 rozdziału XXV; 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie określonym w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu do dnia uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od ...

II OSK 3079/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy Morawica w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica

II SA/Gd 134/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Parchowo w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego fragmentu obrębu geodezyjnego Grabowo, gmina Parchowo

II OSK 2918/12 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zagrodno w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowej w rejonie wsi Modlikowice

II SA/Łd 276/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żarnów w przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów

II OSK 3006/12 - Wyrok NSA z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 334/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowosolna w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowosolna

II SA/Sz 553/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Biesiekierz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 wraz z towarzyszącymi obiektami oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowej realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego w Gminie Biesiekierz I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do uprawomocnienia się niniej...

II OSK 882/13 - Wyrok NSA z 2014-05-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rada Gminy w Kroczycach w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 430/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2