Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1719/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z/s w W. na uchwałę Rady Gminy [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy [...] północnej części wsi [...]

II OZ 799/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. , nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w obrębie geodezyjnym C. w gminie T.

II OW 50/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga J. G., sygn. akt II SA/Gd 284/16 na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 2964/14 - Wyrok NSA z 2016-08-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1672/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza

II OSK 3231/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ł. w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ł.