Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 610/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OW 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 366/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 159/94 o oddalen...

II OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi