Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 604/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

I SAB/Wa 670/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-23

Sprawa ze skargi M. B., D. L. i M. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 468/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

OSK 653/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa

IV SA/Wa 634/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 961/12 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1134/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Pierwszego Polskiego Towarzystwa [...] S.A. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie z dnia 1

IV SA/Wa 1060/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OSK 602/05 - Postanowienie NSA z 2006-03-21

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta [...], Spółdzielni Mieszkaniowej 'C.' od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktów ustanawiających przymusowy zarząd nad przedsiębiorstwem
1   Następne >   +2   +5   +10   15