Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 60/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek o wydanie dziennika budowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowego, na podstawie art. 15 par. 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ postanowił wskazać Prezydenta Miasta Ł. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy.

II OW 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek Wojewody Mazowieckiego wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

II OW 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II OW 79/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. a Prezydentem Miasta S. w sprawie dotyczącej oszacowania strat i wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez powódź

II OW 1/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie wznowienia robót budowlanych