Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. [...] w C. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

I OSK 1005/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. R. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 33/07 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

I OSK 652/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. N., G. N.-G., H. S. i K. S. o wymierzenie Ministrowi Budownictwa grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 82/06 w przedmiocie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II OSK 269/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Jastków od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy Jastków grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącego nakazania udrożnienia rowu melioracyjnego

II OSK 418/08 - Wyrok NSA z 2009-03-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi R. Ł. o ukaranie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdańsku grzywną z powodu bezczynności po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 1073/99 uchylającym decyzję o nakazie rozbiórki ...

II OSK 564/08 - Wyrok NSA z 2009-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi G. J. i R. J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta Tychy w sprawie warunków zabudowy terenu

II OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-08-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi A. P. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi wydanego w prawie sygn. akt II SAB/Łd 25/07

II OSK 1135/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. J. i B. J. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt IISA/Kr 153/05 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2. odstępuję od zasądzeni...

I OSK 837/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu dnia 27 lutego 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 731/07 w sprawie ze skargi M. P. o wymierzenie organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2
1   Następne >   3