Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II OSK 564/08 - Wyrok NSA z 2009-04-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi G. J. i R. J. na niewykonanie orzeczenia sądu przez Prezydenta Miasta Tychy w sprawie warunków zabudowy terenu

II OSK 1135/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta Miasta K. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. J. i B. J. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta K. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt IISA/Kr 153/05 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2. odstępuję od zasądzeni...

I OSK 837/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu dnia 27 lutego 2008 r. sygn. akt IV SA/Po 731/07 w sprawie ze skargi M. P. o wymierzenie organowi grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Poznaniu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i pomocy pieniężnej dla rodziny

I OSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi H. K. o wymierzenie Prezydentowi Miasta Kołobrzeg grzywny z tytułu niewykonania wyroku Sądu

II OSK 1899/08 - Wyrok NSA z 2009-05-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej J. S. od wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta Olsztyn za niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II OSK 2037/06 w sprawie wygaśnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

I OSK 773/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. O. na niewykonanie wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 698/07 przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu i wymierzenie grzywny