Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga Instytutu [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 659/19 ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowej Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków do realizacji projektu

I OPP 32/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga T. S.-O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt I SA/Wa 116/19 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OPP 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga F. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 39/19 z wniosku F. S. o wymierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w W. grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

I OPP 37/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 16/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OPP 38/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 17/20 ze skargi na bezczynność SKO w Radomiu w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OPP 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 48/16 sprawy z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi Z. B. w przedmiocie przekazania skargi

I OPP 46/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 8/19 ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Radomia w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   4