Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga Instytutu [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 659/19 ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowej Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków do realizacji projektu

I OPP 88/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SPP/Op 49/19 z wniosku A.D. o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga S.T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 894/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-07-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-06

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 720/19 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 32/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga T. S.-O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt I SA/Wa 116/19 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OPP 34/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga F. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 39/19 z wniosku F. S. o wymierzenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w W. grzywny za nieprzekazanie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy
1   Następne >   +2   +5   9