Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 376/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 347/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki altany śmietnikowej

II OZ 329/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 348/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 360/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] spółka z ograniczona odpowiedzialności...

II OZ 362/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 27 stycznia 2020 r. sygn. akt VII SA/Wa 2768/19 o odrzuceniu skargi B.S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] października 2019 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 365/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 5 listopada 2019 r. sygn. akt II SAB/Wr 22/19 o odrzuceniu skargi K.W. na bezczynność i przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia w sprawie ustalenia wszystkich wad i usterek konstrukcyjnych dachu budynku i braku ocieplenia stropodachu nad lokalem

II OSK 3732/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania

II OSK 2945/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia i odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 387/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Nr [...] Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie znak: [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2