Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 531/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na pismo

II SO/Gl 21/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-29

Wniosek R.K. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę

VII SA/Wa 1139/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

II SA/Rz 528/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Skarga J.K. na postanowienie SKO w [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z urzędu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II OZ 1008/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie organowi grzywny w sprawie z wniosku A.P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny w związku z nieprawidłowym wykonaniem obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy

II SA/Wr 12/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na pismo

II OW 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia na odmowę wglądu w akta sprawy

II SAB/Bd 97/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozbiórki

II OPP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga Z. D. i B. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SAB/Wr 8/10 (obecnie II SA/Wr 298/10) w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność za nieuzasadnione

II SA/Kr 595/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-30

Sprawa ze skargi M.Z. na pismo SKO w T. w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego
1   Następne >   +2   4