Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

GSK 552/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

GSK 638/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-17

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. K., R. B., T. S., B. S. i C. M. w przedmiocie wykonania wyroku sądu cywilnego, wystawienia opinii bez certyfikatów, wyegzekwowania danych o zarejestrowanych wstrząsach

II GSK 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem koncesji

GSK 458/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-22

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w G. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża kruszywa

II GZ 620/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II GSK 1846/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

II GZ 321/19 - Postanowienie NSA z 2020-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach nr [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji