Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 111/07 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 308/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. D. na pismo SKO w L.

I OSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1035/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-18

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie gospodarki mieniem

I OZ 765/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 802/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zwrotu nieruchomości

I OZ 891/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzją u...

I OZ 359/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy...

I OZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II Sa/Gd 529/07 o odrzuceniu zażalenia M. D. na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd 529/07 o odrzuceniu skargi M. D. na Uchwałę Rady Gminy C. z dnia [...], Nr ...

I OZ 430/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   +5   +10   16