Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 457/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Skarga J. P. na uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. R. Nr [...] we W. w sprawie nowego podziału wspólnych części oraz całości budynku na trzech właścicieli

II SAB/Sz 4/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Miejskiego w przedmiocie oddania w wieczyste użytkowanie działki

II SA/Wr 268/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie przeznaczenie do zbycia gruntu położonego przy ulicy K. w Ś. poprzez wniesienie aportu na rzecz Ś. Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

II SA/Wr 306/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-27

Wniosek strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B.-G. z dnia [...] Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej domem mieszklano-gospodarczym stanowiącej własność Gminy

II SA/Wr 206/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B-G w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

II SA/Wr 272/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej

II SA/Wr 638/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy N.

I OSK 172/07 - Wyrok NSA z 2008-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OZ 609/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej własnoś...

II SA/Op 233/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pakosławice w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia przetargu na wydzierżawianie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata
1   Następne >   3