Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I OSK 1365/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

II GSK 1018/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami

I OSK 1225/09 - Wyrok NSA z 2009-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1268/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OZ 1135/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

II GSK 19/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych dokumentów

I OSK 308/09 - Wyrok NSA z 2009-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wyroku WSA w Warszawie z dnia 2

I OSK 910/09 - Wyrok NSA z 2009-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OW 137/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr (...) położonych w miejscowości M., gmina L.
1   Następne >   +2   4