Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1049/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA , sygn. akt I SA 1292/95

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

II GZ 386/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 3489/15 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 143/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawców majątkowych

I OSK 2299/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 2344/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II GZ 924/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 2182/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

II GSK 3814/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. D. na pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego
1   Następne >   3