Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 355/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 9/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania danych w celu realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 739/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1592/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1336/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 426/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1023/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-13

Skarga Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu [...] w B. na postanowienie SKO w Białymstoku w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

I SA/Wa 1585/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gl 687/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

I SAB/Wa 83/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP
1   Następne >   +2   +5   +10   15