Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Kr 407/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi K. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Gminy [...] w sprawie stosunków wodnych znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. w pozostałym zakresie postępowanie sądowe umarza; III. wymierza Burmistrzowi Gminy [...] grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); IV. zasądza od Burmistrza Gminy [...] na rzecz skarżącej K. G. kwotę 357 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosz...

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 88/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-22

Skarga A. G. - D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie wydania nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wód na gruntach, sygn. akt II SAB/Kr 96/15

II SA/Kr 215/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi U. K. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie niezgodnego z prawem wykonania remontu rowu

II OW 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. w sprawie wydania nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wód na gruntach sygn. akt II SAB/Kr 96/15

II SAB/Go 36/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę

II OZ 1094/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku A. W. o wymierzenie Burmistrzowi Gminy K. grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

II SAB/Ke 64/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-25

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wydania nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruntach I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych; IV. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz A. G. kwotę 357...

IV SO/Po 8/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-29

Wniosek A. W. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi w terminie

IV SAB/Po 105/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie niezrealizowania inwestycji skanalizowania ulicy
1   Następne >   2