Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ol 93/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Rynie w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Ryn 1/ stwierdza nieważność: § 6, § 13, § 22, § 27, § 29 załącznika do zaskarżonej uchwały; 2/ w pozostałej części

II SA/Ol 9/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kruklanki w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kruklanki stwierdza nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 7, § 9, § 10 ust. 3, § 11, § 12, § 13, § 20 ust. 2, § 22 ust. 1 i 2, § 23 ust. 6 oraz § 27 ust. 3 i

III OW 70/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego zmiany stosunków wodnych na gruncie na skutek zmiany funkcji urządzenia wodnego

III OW 187/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany stanu wód na gruntach sąsiednich

III OSK 5618/21 - Wyrok NSA z 2022-10-21

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

III OSK 6657/21 - Wyrok NSA z 2022-11-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Rabki-Zdrój w sprawie znak SRG.6331.1.2017 1.

II SAB/Ke 75/22 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2022-10-18

Skarga Ł. N. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie wniosku o zmianę lokalu socjalnego

I SA/Op 295/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-12-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.