Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Łd 45/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty [...] [...] w przedmiocie zaniechania egzekucji wydanych decyzji

II SA/Wr 485/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dz. oraz Gminę B. od Gminy P.G., Gminy P., Gminy Dz., Gminy N. zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 39/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpoznania skargi na czynności Wójta Gminy S. w zakresie niedopełnienia obowiązków zaopatrzenia w wodę i odcięcia dostaw wody z wodociągu

II SA/Lu 187/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Gminnej Spółki Wodnej w S. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 1220/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OW 34/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia podania w sprawie zalewania pól uprawnych przez wadliwie wykonaną meliorację

II OZ 712/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg K. F., M. M., M. P., S. P., S. G., C. K., A. K., S. A., E. K., Z. G., J. P., S. G., W. B. i Z. B. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...

IV SO/Wa 38/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Skarga P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta S.

II SAB/Łd 44/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] [...] w przedmiocie zaniechania egzekucji wydanych decyzji

II SO/Lu 35/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-07

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie
1   Następne >   2