Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I OZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 w zakresie pkt 1. o odrzuceniu zażalenia [...] S.A. w W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 odrzucające skargę kasacyjną [...] S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 oddalającego skargę na decy...

I OSK 1234/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1938/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OZ 701/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. Z. o wymierzenie Prezydentowi Miasta O. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1895/05

I OZ 710/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1182/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OZ 880/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 924/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 930/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nie...
1   Następne >   +2   4