Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 880/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 924/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 310/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury

I OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie nabycia przez gminę nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 2016/06 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OZ 1000/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmioci...

I OZ 116/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości