Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 713/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie komunalizacji mienia

I OSK 13/09 - Wyrok NSA z 2009-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności gruntu zajętego pod drogę publiczną uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OZ 37/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Wniosek w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...]

I OSK 86/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia własności nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.

I OZ 392/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OSK 1402/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Gminę z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną

I OZ 972/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1136/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa części nieruchomości

I OSK 1046/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1360/08 - Wyrok NSA z 2009-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności gruntu
1   Następne >   2