Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 545/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

I OZ 375/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy uzupełnienia ...

I OZ 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. T. i T. G. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości i numeracji posesji

I OW 63/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania K. O.

I OPP 22/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Skarga D. W. i M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w T., Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we W. oraz Urzędu Miasta i Gminy T. w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o rozgraniczenie nieruchomości, sygn. akt 3 II SAB/Wr 96/03

I OZ 476/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

I OZ 731/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu spawy według właściwości i umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 584/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów

I OW 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku A. L. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w K.

I OZ 66/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie uznania skargi na burmistrza za bezzasadną
1   Następne >   +2   +5   8