Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 6/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 65/12 w sprawie ze skargi K. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 5/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SAB/Wa 64/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SO/Wa 21/12 w sprawie z wniosku K. H. o wymierzenie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych

I OPP 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1480/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

I OPP 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie unieważnienia mapy ewidencji gruntów

I OPP 53/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, sygn. akt III SAB/Łd 13/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie unieważnienia mapy ewidencji gruntów

I OW 294/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek D. W. i M. W. o wyłączenie wszystkich sędziów WSA we Wrocławiu od orzekania w sprawie o sygn. akt II SO/Wr 10/12 z wniosku D. W., M. W., J. W., M. W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OW 239/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Skarga D. W. na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie przekazania podania do organu właściwego sygn. akt II SA/Wr 175/11

I OW 292/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu nieważności postanowienia przekazującego według właściwości wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o przekazaniu...

I OW 293/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu nieważności postanowienia przekazującego według właściwości wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o przekazaniu ...